top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijk O.C. Rozendaal 2024/2025


1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Praktijk O.C. Rozendaal.
1.2. Praktijk O.C. Rozendaal: de eenmanszaak Praktijk O.C. Rozendaal, te bereiken via oc.rozendaal@gmail.com of 06-21374936. Praktijk O.C. Rozendaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76699285.
1.3. Coaching: groepscoaching- of persoonlijke coachingtrajecten, trainingen of workshops in de vorm van gesprek(ken) in een spreekkamer, online en/of op locatie.
1.4. Stadstour: toeristische stadswandeling door Amsterdam en/of een andere locatie.
1.5. Content: alle informatie die door Praktijk O.C. Rozendaal op de website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, informatie, video’s, foto’s, teksten, rapporten, overzichten en de layout van de website.
1.6. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow.
1.7. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een of meerdere overeenkomst(en) sluit met  Praktijk O.C. Rozendaal.
1.8. Offerte: ieder (al dan niet op maat gemaakt) schriftelijk aanbod van Praktijk O.C. Rozendaal tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst (al dan niet op afstand zoals bepaald in artikel 6:230g sub e BW) tussen Praktijk O.C. Rozendaal en een Opdrachtgever.
1.10. Partijen: Praktijk O.C. Rozendaal en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief of per e-mail.
1.12. Website: de website van Praktijk O.C. Rozendaal.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Praktijk O.C. Rozendaal. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen 30 kalenderdagen, staat het Opdrachtgever vrij de Overeenkomst met Praktijk O.C. Rozendaal zonder verdere rechtsgevolgen te beëindigen.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig na verzending door Praktijk O.C. Rozendaal.
3.2.  Een Overeenkomst komt pas tot stand door Schriftelijke instemming van Opdrachtgever.  
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Praktijk O.C. Rozendaal en Opdrachtgever. 
3.4. Voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomsttussen de Partijen, vindt er altijd een telefonische of online (beeldbellen) intake plaats, waarin de leerdoelen, specifieke wensen en bijzondere omstandigheden t.a.v. mobiliteit en/of gezondheid van de Opdrachtnemer worden afgestemd. 

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met Praktijk O.C. Rozendaal gesloten Overeenkomsten leiden voor Praktijk O.C. Rozendaal enkel tot een inspanningsverplichting en geenszins tot een resultaatsverplichting. Praktijk O.C. Rozendaal zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Praktijk O.C. Rozendaal en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Praktijk O.C. Rozendaal dus niet in juridische zin.
4.3. Praktijk O.C. Rozendaal is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden c.q. hulppersonen te laten uitvoeren. Als Praktijk O.C. Rozendaal voor de uitvoering van een met Praktijk O.C. Rozendaal gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Praktijk O.C. Rozendaal gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid
5.1. Praktijk O.C. Rozendaal, haar medewerkers en/of door Praktijk O.C. Rozendaal ingeschakelde derden c.q. hulppersonen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, tenzij deze informatie op wettelijke gronden moet worden gedeeld met een overheidslichaam.

6. Prijzen
6.1. Alle door Praktijk O.C. Rozendaal genoemde prijzen zijn exclusief btw, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.  De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.psycholoogrozendaal.nl .
6.2. Praktijk O.C. Rozendaal kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen. Indien bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden.

7. Facturering en betaling
7.1. Praktijk O.C. Rozendaal factureert direct na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Opdrachtgever zal aan Praktijk O.C. Rozendaal het eerste verschuldigde termijnbedrag en overige verschuldigde (termijn)bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, behoudt Praktijk O.C. Rozendaal zich het recht voor de Overeenkomst per direct te ontbinden. 

8. Verplaatsing of annuleringen van Coaching of Stadstour
8.1. Praktijk O.C. Rozendaal is op ieder moment gerechtigd zonder opgave van reden een Coaching of Stadstour te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste Coaching of Stadstour, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op de volledige terugbetaling van de aan Praktijk O.C. Rozendaal betaalde prijs voor de geannuleerde Coaching en Stadstour(s).
8.2. Praktijk O.C. Rozendaal is gerechtigd op ieder moment zonder opgave van reden een Coaching of Stadstour te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Praktijk O.C. Rozendaal betaalde prijs voor de geannuleerde Coaching of Stadstour(s). 

9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de Coaching of de Stadstour reeds heeft plaatsgevonden. 

Annuleren coachinggesprekken en stadstours
9.2. Coaching en Stadstours kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende Coaching of Stadstour worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Praktijk O.C. Rozendaal gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang voor het betreffende Coaching: € 50,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 48 uur tot 6 dagen voor aanvang van het betreffende Coaching: 25% van de prijs die in de Overeenkomst is opgenomen.
c. bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het betreffende Coaching: 100% van de prijs.

9.3. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een Coaching is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 48 uur voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren groepscoachgesprekken
9.4. Groepscoachgesprekken zijn vooraf ingepland en vinden op vaste dagen plaats. In geval de Opdrachtgever niet deel kan nemen aan een groepscoachgesprek zal gekeken worden of het mogelijk is om een andere groepscoachgesprek bij te wonen. Praktijk O.C. Rozendaal kan dit niet garanderen. Het is in ieder geval geen reden voor annulering van de Overeenkomst.
9.5. Het niet kunnen bijwonen van een of meer groepscoachgesprekken is geen reden voor annulering of opzegging van de Overeenkomst en is evenmin reden voor een reductie van of korting op de overeenkomen prijs voor de Coaching. 

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Praktijk O.C. Rozendaal betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Praktijk O.C. Rozendaal op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van Praktijk O.C. Rozendaal mocht komen vast te staan, is Praktijk O.C. Rozendaal slechts gehouden de mogelijke directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Praktijk O.C. Rozendaal is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover stadstours en daarmee te vergelijken toeristische activiteiten deel uit maken van de met Praktijk O.C. Rozendaal gesloten overeenkomst, is Praktijk O.C. Rozendaal daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. Praktijk O.C. Rozendaal is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Praktijk O.C. Rozendaal bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Praktijk O.C. Rozendaal voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Praktijk O.C. Rozendaal door de verzekeraar van Praktijk O.C. Rozendaal of indien er geen dekking is de hoogte van de prijs die is betaald door de Opdrachtgever terzake de Overeenkomst.
11.5. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk O.C. Rozendaal of diens leidinggevende ondergeschikten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Praktijk O.C. Rozendaal ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Praktijk O.C. Rozendaal houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
12.3. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, beeldmateriaal, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
12.4. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Praktijk O.C. Rozendaal afkomstige of door Praktijk O.C. Rozendaal gebruikte ideeën, werkwijzen, teksten, beeldmateriaal, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de Opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Praktijk O.C. Rozendaal, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Praktijk O.C. Rozendaal voorbehouden.
12.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering, de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Praktijk O.C. Rozendaal te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk O.C. Rozendaal. Praktijk O.C. Rozendaal kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
12.6. Praktijk O.C. Rozendaal heeft - tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - het recht de tijdens een Opdracht opgedane kennis en vervaardigd (cursus)materiaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
12.7. Praktijk O.C. Rozendaal heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

13. Persoonsgegevens
13.1. Praktijk O.C. Rozendaal verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. 
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Praktijk O.C. Rozendaal.

14. Medewerkers van Praktijk O.C. Rozendaal
14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Praktijk O.C. Rozendaal inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Praktijk O.C. Rozendaal verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

15. Toepasselijk recht en geschillen 
15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 In alle gevallen is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om geschillen tussen Praktijk O.C. Rozendaal en Opdrachtgever te beslechten. 

**

PRIVACY BELEID

Jouw gegevens

In het privacy beleid geven we aan welke persoonsgegevens verzameld worden en met welk doel.

ALGEMENE VOORWAARDEN

In de algemene voorwaarden lees je de voorwaarden die gelden als je gebruik maakt van de coaching diensten van Praktijk O.C. Rozendaal.

Transparante communicatie

bottom of page