top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
HOLISTIC HAPPINESS KICKSTART 2023/2024 

1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Praktijk O.C. Rozendaal en The Sensual
Journey tezamen.
1.2. Praktijk O.C. Rozendaal: de eenmanszaak Praktijk O.C. Rozendaal met eigenaar Odyl Rozendaal in
Amsterdam, te bereiken via oc.rozendaal@gmail.com. Praktijk O.C. Rozendaal is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 76699285.
1.3. The Sensual Journey: de eenmanszaak The Sensual Journey met eigenaar Taneesha Sijmons in
Amsterdam, te bereiken via info@thesensualjourney.nl. The Sensual Journey is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 85473812
1.4. Collectief: Praktijk O.C. Rozendaal en The Sensual Journey tezamen.
1.5. Consult: persoonlijk consult in de vorm van gesprekken, (non verbale) oefeningen, lichamelijke
therapie in een spreekkamer en/of via online beeldbellen.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die één of meer overeenkomst(en) sluit met
Collectief.
1.7. Offerte: ieder (al dan niet op maat gemaakt) schriftelijk aanbod van Collectief tot het sluiten van
een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.8. Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst (al dan niet op afstand zoals bepaald in artikel
6:230g sub e BW) tussen Collectief en een Opdrachtgever.
1.9. Partijen: Collectief en Opdrachtgever tezamen.
1.10. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Vertrouwelijkheid
2.1. Collectief, haar medewerkers en/of door Collectief ingeschakelde derden c.q. hulppersonen
zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, tenzij deze
informatie op wettelijke gronden moet worden gedeeld met een overheidslichaam.

3. Facturering en betaling
3.1. Collectief factureert direct na totstandkoming van de Overeenkomst.
3.2. Opdrachtgever zal aan Collectief verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of
korting voldoen onmiddellijk na acceptatie van de Overeenkomst.
3.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, behoudt
Collectief zich het recht voor de Overeenkomst per direct te ontbinden.

4. Verplaatsing of annuleringen van Consult
4.1 . Tot 48 uur van tevoren kan Opdrachtgever een Consult kosteloos verplaatsen via e-mail of
telefoon. In het geval van verplaatsing van een Consult binnen 48 uur voor aanvang van een Consult
wordt er €35,- in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor
ziekte.
4.2. Collectief is op ieder moment gerechtigd zonder opgave van reden een Consult te verplaatsen
naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht
heeft het verplaatste Consult, zonder kosten te annuleren.
4.3. Collectief is gerechtigd op ieder moment zonder opgave van reden de Consulten te annuleren, in
welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Collectief betaalde prijs
voor de geannuleerde Consulten.

5. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
5.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op
afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij een Consult
reeds heeft plaatsgevonden.

6. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
6.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van een Consult de Overeenkomst tussentijds beëindigt,
bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Collectief betaalde
of nog verschuldigde bedrag.

7. Aansprakelijkheid
7.1. In geval aansprakelijkheid van Collectief mocht komen vast te staan, is Collectief slechts
gehouden de mogelijke directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel
opgenomen beperkingen.
7.2. Collectief is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt
tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Collectief is niet aansprakelijk voor
zaakschade of in het geval Opdrachtgever de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
7.3. Collectief is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Collectief
bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens
Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
7.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Collectief voor directe schade is steeds beperkt tot
het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Collectief door de verzekeraar(s) van Collectief of
indien er geen dekking is de hoogte van de prijs die is betaald door de Opdrachtgever terzake de
Overeenkomst.
7.5. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien
de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Collectief of
diens leidinggevende ondergeschikten.

8. Persoonsgegevens
8.1. Collectief verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming
met de wet op AVG.
8.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt,
zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Collectief.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. In alle gevallen is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om geschillen tussen Collectief en
Opdrachtgever te beslechten.

10. Aanvullende voorwaarden
10.1. Dit pakket bestaat uit:

  • Een online psychologisch consult van 60 minuten door GZ-psycholoog Odyl Rozendaal

  • Een keuze uit één van de twee consulten door coach Taneesha Sijmons:

    • Een relatie en intimiteit consult van 90 minuten of

    • Een sensualiteit sessie van 90 minuten

10.2. De 2 consulten vinden plaats tussen 01-01-2024 en 01-03-2024 en binnen de werktijden van
Collectief.
10.3. De investering voor de Holistic Happiness Kickstart 2024 bedraagt eenmalig een totaalbedrag
van € 179,-. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
10.4. De Holistic Happiness Kickstart 2024 is niet voor bestaande klanten van Collectief of klanten die
in het verleden een los consult of volledig traject hebben afgenomen bij Collectief.

bottom of page